ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

I. Geldigheid van de voorwaarden

 1. Alle bedrijfsactiviteiten tussen Wöhler Technik GmbH (navolgend „verkoper” genoemd) en koper zijn onderhevig aan de volgende algemene leveringsvoorwaarden, zoals deze ten tijde van de bestelling zijn opgesteld.
 2. De verkoper levert uitsluitend aan zakelijke kopers.
 3. Het productenpakket aangeboden door de verkoper op internet en in de catalogus geeft de verkoper juridisch gezien geen enkele verplichting tot levering. Bij een bestelling dient de koper een verzoek in tot het uitvaardigen van een aanbieding, welke door de verkoper vervolgens in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging of in de vorm van een levering geaccepteerd wordt.

II. Leveringen, verzendkosten en zorgplicht

 1. De levering voor verzending vanuit Duitsland geschiedt op kosten van de koper naar het door de koper aangegeven afleveradres. Bij bestellingen tot 15:00 uur worden voorraadartikelen dezelfde dag vanuit het magazijn in Duitsland verzonden. Voor zendingen naar Nederland of België, in kleine verpakkingen tot 30 kg, te vervoeren met onze vervoerder berekenen wij per pakket € 8,90. Mocht de koper een afwijkende vervoerder wensen, dan worden de extra kosten doorbelast aan de koper. Voor zendingen buiten Nederland of België ontvangt de koper op aanvraag inzicht in de daartoe leidende transport-, douane- en verpakkingskosten.
 2. Eventuele naleveringen worden franco huis geleverd.
 3. Het risico op de goederen draagt de koper met de overdracht aan de vervoerder. Vertraagt de verzending om redenen die door de koper of diens ingeschakelde derden veroorzaakt zijn, gaat het risico op de goederen al tijdens de datum van verzending over op de koper.
 4. Wordt een reparatie op verzoek van de klant niet uitgevoerd, dan hoeft het onderzochte artikel niet in de originele staat terug gebracht te worden, indien dit technisch of economisch niet verantwoord is. Om een prijsopgave af te kunnen geven, zijn aanpassingen aan het artikel soms onvermijdelijk. Hierdoor bestaat de kans dat bij het weigeren van de prijsopgave het artikel niet meer in de originele toestand kan worden teruggegeven.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen, waaronder termijnbetalingen, zijn in Euro (€) exclusief de wettelijke omzetbelasting en verzendkosten.
 2. Uitsluitend indien koper een aan zijn bedrijfsactiviteiten gerelateerd geldig B.T.W.-Nr. kenbaar maakt, kunnen wij, bij leveringen binnen de EU, factureren exclusief wettelijke Duitse omzetbelasting.
 3. Vanaf een netto factuurbedrag van € 1.000,00 bieden wij als alternatief de mogelijkheid tot huurkoop middels een derde partij.
 4. Wordt na het aangaan van de overeenkomst duidelijk dat ten gevolge van slecht management van de koper betalingsproblemen te verwachten zijn, kan de verkoper de opgedragen verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst opschorten. De verkoper kan een uiterste betalingstermijn vaststellen, een betalingsincasso opleggen of beslag leggen op een zekerheidsstelling. Bij overschrijden van de gestelde betalingstermijn is de verkoper gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden. De termijnstelling is overbodig, indien de koper niet in staat of bereid is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen of indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor uit wederzijds belang het direct ontbinden van de overeenkomst door de verkoper gerechtvaardigd wordt.

IV. Eigendomsvoorbehoud en risico bij leveringen

 1. De geleverde goederen blijven, tot volledige betaling van de aanschafprijs heeft plaatsgevonden, het eigendom van de verkoper. De koper is verplicht de verkoper in geval van inbeslagname of ander soort ingrijpen door derden hierover direct te informeren.
 2. De koper is gerechtigd de goederen volgens goed ondernemerschap door te verkopen. Koper draagt hierbij de vordering op de derde partij ter hoogte van zijn factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) over op de verkoper en wel onafhankelijk van het feit of de goederen ten behoeve van de doorverkoop zijn nabehandeld.
 3. De koper blijft gerechtigd de vordering bij de derde partij op te eisen.
 4. De verkoper heeft de bevoegdheid de vordering zelf op te eisen. De verkoper verplicht zich de vordering niet op te eisen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen nakomt en niet in betalingsachterstand, faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf geraakt. In dat geval is de verkoper gerechtigd van alle overgedragen vorderingen informatie bij de koper op te eisen, ten doel deze vorderingen alsnog bij de schuldenaars op te eisen. De koper verplicht zich de schuldenaars van de vorderingsoverdracht te informeren.
 5. De verkoper verplicht zich beschikbaar gestelde onderpanden op wens van de koper vrij te geven, zolang de realistische waarde, bij gedwongen verkoop, de vordering met meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven onderpanden is aan de verkoper.

V. Garantietermijn en aansprakelijkheid

 1. Bij nieuwe goederen bedraagt de garantietermijn één jaar vanaf leverdatum of datum van de dienstlevering aan de eerste gebruiker. Onder de garantie vallen alle materiaal- en productiefouten. Uitgesloten van garantie zijn gebruikte goederen, aan slijtage onderhevige onderdelen, verbruiksmaterialen en schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking van één jaar geldt niet voor die gevallen waarbij de verkoper dood door schuld, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid te verwijten valt of waarbij de schade doelbewust veroorzaakt is door roekeloos of frauduleus handelen van de verkoper of de verkoper bij de aanschaf van de goederen ruimere garantievoorwaarden heeft afgesloten of indien een beroep wordt gedaan op de productaansprakelijkheid.
 3. Voor alle overige schade is aansprakelijkheid uitgesloten, zolang de schade niet veroorzaakt is ten gevolge van doelbewust roekeloos handelen door de verkoper, één van diens wettelijke vertegenwoordigers of ingeschakelde derden en dit gedrag niet veroorzaakt is ten gevolge van de door overeenkomst noodzakelijke nevenactiviteiten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet, indien een beroep wordt gedaan op de productaansprakelijkheid.
 4. Herstel van de mankementen is over te dragen aan de fabrikant of een geautoriseerd servicepunt. Het herstel heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.
 5. De garantieverplichting vervalt indien het serienummer van het artikel is gewist, gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt of indien reparaties of wijzigingen door niet-geautoriseerde derden zijn uitgevoerd.
 6. Maak gebruik van ons RMA formulier, te vinden op www.woehler.nl om garantieclaims in te dienen. Stuur dit formulier, samen met een kopie van de aankoopfactuur, waaruit nadrukkelijk de aankoopdatum blijkt, mee met het pakket.

VI. Rechterlijke competentie

 1. Plaats van afhandeling en exclusief bevoegde rechtbank, voor leveringen en betalingen evenals alle overige geschillen tussen verkoper en koper uit de, door beiden, afgesloten overeenkomsten is de hoofdvestiging van Wöhler Technik GmbH.
 2. Op de overeenkomst is het Duitse recht van toepassing. Hiertoe zijn de leveringsvoorwaarden in meerdere talen opgesteld. In alle gevallen is de Duitse versie leidend. Daarnaast gelden de Incoterms 2000 van de internationale handelskamer te Parijs. De bepalingen van de overeenkomst van de Verenigde Naties over internationaal handelsverkeer (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) as of april 11, 1980) worden uitgesloten.
 3. Mochten bepalingen van een overeenkomst met de koper ten gevolge van deze algemene leveringsvoorwaarden geheel of deels ongeldig worden, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

VII. Afhandeling klachten ter bescherming van de consument

 1. Ter bescherming van de consument heeft de Europese Unie, bij klachten over een aankoop via internet, een onlinegeschillenbeslechting (“OS-platform”) geïnitieerd om tot een oplossing te komen tussen de ondernemer en de consument, indien u hiervoor geen rechtszaak wilt aanspannen. Dit platform is bereikbaar via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/
© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.