ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

 I. GELDIGHEID VAN DE VOORWAARDEN

 1. Alle bedrijfsactiviteiten tussen Wöhler Nederland B.V. (navolgend „Wöhler” genoemd) en een klant zijn onderhevig aan de volgende algemene bedrijfsvoorwaarden, zoals deze ten tijde van de bestelling zijn opgesteld.
 2. Wöhler levert uitsluitend aan een zakelijke klant.
 3. Het productenpakket aangeboden door Wöhler op internet en in de catalogus geeft Wöhler juridisch gezien geen enkele verplichting tot levering. Bij een bestelling dient de klant een verzoek in tot het uitvaardigen van een aanbieding, welke door Wöhler vervolgens in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging of in de vorm van een levering geaccepteerd wordt.

II. CONTRACT

1.   Indien de klant gebruik maakt van de online shop, komt de overeenkomst als volgt tot stand via de website, tenzij het in lid 2 beschreven alternatief van toepassing is:
De klant kan de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en zijn gegevens corrigeren alvorens zijn bindende bestelling te versturen. Daartoe gebruikt hij de verstrekte en in het bestelproces toegelichte correctiemiddelen. Door op de bestelknop aan het einde van het bestelproces te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk daarna krijgt de klant een ontvangstbevestiging van zijn bestelling.

Wöhler kan het verzoek tot het uitvaardigen van een aanbieding aanvaarden door de klant

 • een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (E-mail) te sturen. In dit geval is de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend
 • de bestelde goederen te leveren. In dit geval is de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend.
 • om betaling van de factuur te vragen nadat de klant zijn bestelling heeft geplaatst.

Een verzoek tot betaling wordt ook gedaan zodra onze bankgegevens aan de klant worden medegedeeld of wanneer de klant na het plaatsen van zijn bestelling wordt doorgestuurd naar een online betalingssysteem. Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven voor aanvaarding zich het eerst voordoet.

2.   In afwijking van lid 1 geldt het volgende: gebruikt de klant een in het bestelproces van Wöhler geïntegreerd online betalingssysteem (bijv. PayPal Plus) als betaalmethode, dan wordt de klant doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het online betalingssysteem. Als de klant wordt doorgestuurd naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maakt hij daar de desbetreffende keuze of voert hij zijn gegevens in. De door Wöhler aangeboden overeenkomst wordt vervolgens afgesloten met de betalingsopdracht van de klant via het online betalingssysteem. Vóór het activeren van de betalingsopdracht heeft de klant de mogelijkheid om alle gegevens nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of van de aankoop af te zien.

3.  Via E-mail, fax of telefoon komt een overeenkomst als volgt tot stand: Door een bestelling via E-mail, fax of telefoon geeft de klant te kennen dat hij een niet-bindende belangstelling voor de aankoop heeft of dat hij een bindend verzoek tot het uitvaardigen van een aanbieding heeft gedaan.

3.1 Interesse om te kopen

De bestelling van de klant via de in lid 3 genoemde mogelijkheden vormt een niet-bindend verzoek tot het uitvaardigen van een aanbieding van de klant aan Wöhler om een koopovereenkomst voor de in de bestelling beschreven goederen te sluiten. Na ontvangst van de bestelling stuurt Wöhler de klant een bericht ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling met vermelding van de gegevens (orderbevestiging) en met een verwijzing naar de algemene bedrijfsvoorwaarden. Deze orderbevestiging vormt een bindend verzoek tot het uitvaardigen van een aanbieding aan de klant. De aanvaarding geschiedt hetzij uitdrukkelijk door de klant per E-mail, telefoon of fax, hetzij uiterlijk met betaling van de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbieding. De aanbieding van Wöhler is geldig gedurende 10 werkdagen na ontvangst door de klant.

3.2 Aankoopbod

De klant kan zijn bindend verzoek tot het uitvaardigen van een aanbieding direct om te zetten tot aankoop ook uitdrukkelijk in zijn bestelling vermelden. Wöhler stuurt de klant een ontvangstbevestiging van zijn bestelling. De aanvaarding wordt ofwel uitdrukkelijk door Wöhler binnen twee werkdagen verklaard, ofwel vindt deze plaats overeenkomstig lid 3.1.

4. De tekst van de koopovereenkomst wordt door Wöhler opgeslagen en aan de klant toegezonden.

III. LEVERING, VERZENDKOSTEN EN RISICO-OVERDRACHT

 1. De levering geschiedt op kosten van de klant op het door de klant opgegeven leveringsadres.
 2. Indien de klant een afwijkende dienstverlener van de door Wöhler ingeschakelde pakketdienst wenst, wordt het vaste verzendtarief verhoogd.
 3. Bij zendingen buiten Duitsland informeert Wöhler de klant op verzoek over de verzendkosten en eventuele douanekosten.
 4. Eventuele naleveringen worden franco huis geleverd.
 5. Wöhler informeert de klant op verzoek over vracht- en verpakkingskosten voor volumineuze goederen (bijv. schoorsteenkappen, stofvangers, veeghaspels).
 6. Indien een reparatie op verzoek van de klant niet wordt uitgevoerd, hoeft het onderzochte artikel niet in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht, indien dit technisch of economisch niet mogelijk of te rechtvaardigen is. Om op verzoek van de klant een prijsopgave op te kunnen stellen, zijn aanpassingen aan het defecte artikel soms onvermijdelijk. Hierdoor bestaat de kans dat bij het weigeren van de prijsopgave het artikel niet meer in de oorspronkelijke toestand kan worden teruggegeven.
 7. Het risico gaat over op de klant bij de overdracht aan de pakketdienst of de vervoerder. Indien de verzending wordt vertraagd om redenen die binnen de invloedssfeer van de klant of diens plaatsvervangers liggen, gaat het risico reeds op de klant over wanneer Wöhler verklaart dat de goederen gereed zijn voor verzending. 
 8. Voor de duur van een vertraging in de afname door de klant is Wöhler gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan. Wöhler kan hiervoor ook een expediteur of een depothouder inschakelen. De opslagkosten worden gefactureerd tegen een vast tarief van 1% van de netto factuurwaarde van de opgeslagen goederen per maand, met een maximum van Euro 100,00. Wöhler is gerechtigd werkelijk hogere kosten aan te tonen en door te belasten. De klant heeft het recht te bewijzen dat er geen of lagere opslagkosten zijn gemaakt.

IV. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle prijzen, inclusief termijnbetalingen, zijn in Euro (€) exclusief de wettelijke BTW en verzendkosten.
 2. Uitsluitend indien de klant een aan zijn bedrijfsactiviteiten gerelateerd geldige KvK-ID of BTW-ID voor internationaal betalingsverkeer kenbaar maakt, kunnen wij, bij leveringen binnen de EU, factureren exclusief wettelijke Duitse omzetbelasting.
 3. 3Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de aanspraak van Wöhler Technik GmbH op betaling door het onvermogen van de klant in gevaar komt, kan Wöhler de opgedragen verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst opschorten en de klant een betalingstermijn stellen gelijktijdig met de levering of zekerheidsstelling. Bij het verstrijken van de termijn heeft Wöhler het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Het stellen van een termijn is overbodig wanneer de klant de betaling ernstig en definitief weigert of wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat Wöhler Technik GmbH na afweging van de belangen van beide partijen de overeenkomst onmiddellijk opzegt.

V. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van Wöhler Technik GmbH totdat de koopprijs volledig is betaald. De klant is verplicht Wöhler onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van inbeslagnames of andere ingrepen door derden.
 2. De klant heeft het recht het gekochte artikel in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant draagt echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) van de vordering, die de klant uit de doorverkoop op zijn afnemers of derden verkrijgt, aan Wöhler over, ongeacht of het gekochte artikel zonder of na bewerking is doorverkocht.
 3. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om deze vordering te innen.
 4. De bevoegdheid van Wöhler om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wöhler verbindt zich er echter toe de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet in gebreke blijft te betalen en er met name geen verzoek tot opening van een gerechtelijk akkoord of een insolventieprocedure is ingediend of de betalingen niet zijn opgeschort. Indien dit het geval is, kan Wöhler echter eisen dat de klant Wöhler informeert over de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor de inning vereiste informatie verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht.
 5. Wöhler verplicht zich de haar toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overtreft. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij Wöhler.

VI. SERVICEPAKKETTEN BIJ ONDERHOUD AAN ARTIKELEN

 1. Wöhler biedt de klanten servicepakketten aan bij onderhoud aan artikelen. Deze servicepakketten beperken de rechten van de klant niet uit hoofde van de toepasselijke wettelijke garantierechten.
 2. De klant koopt aanvullende diensten bij komend onderhoud aan artikelen via één van de drie servicepakketten BASIC, SMART of BEST welke in de aanbieding worden beschreven. 
 3. De dekkingsgraad voor aanvullende diensten is gebaseerd op de door Wöhler opgestelde aanbiedingsoverzichten. 

VII. GARANTIE

 1. Voor nieuwe goederen bedraagt de garantieperiode één jaar vanaf de datum van levering of dienstverlening aan de eerste koper van de goederen. Alle materiaal- en fabricagefouten vallen onder de garantie. Bij gebruikte goederen, slijtage en verbruik van onderdelen en materialen (bijv. accu's, batterijen, sensoren, filters), schade door oneigenlijk gebruik of normale slijtage is de garantie uitgesloten.
 2. Het verhelpen van gebreken valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de daartoe bevoegde servicecentra. Het verhelpen van gebreken leidt niet tot een verlenging van de garantietermijn. 
 3. De aanspraak op garantie vervalt, wanneer het serienummer van het product is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt en de klant de herkomst van het product niet duidelijk uit de koopovereenkomst met Wöhler kan aantonen of wanneer reparaties of wijzigingen door niet bevoegde derden zijn uitgevoerd.
 4. Indien de klant de artikelen naar Wöhler Technik GmbH heeft gestuurd voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op grond van vermeende garantierechten en bij controle blijkt dat er in werkelijkheid geen sprake is van een gebrek, dan moet de klant Wöhler de kosten voor de controle van de zaak vergoeden, inclusief de gemaakte verzend- en verpakkingskosten.
 5. De klant dient de online service-opdracht op www.woehler.nl/services/ te gebruiken om garantieclaims te registreren. Daartoe voegt hij bij de zending een kopie van de aankoopfactuur waarop de leverings- of aankoopdatum staat vermeld.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aansprakelijkheid van Wöhler voor schade aan andere rechtsgoederen dan leven, lichaam of gezondheid is uitgesloten, voor zover de schade niet te wijten is aan opzettelijk of grof nalatig gedrag van Wöhler, een van haar wettelijke vertegenwoordigers of een van haar plaatsvervangers en het gedrag ook geen schending is van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.
 2. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover het gaat om aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid, een gebrek bedrieglijk is verzwegen of een kwaliteitsgarantie is aangenomen.

IX. PLAATS VAN UITVOERING, JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Plaats van afhandelin en exclusieve bevoegde rechtbank voor leveringen en betalingen alsmede voor alle geschillen die tussen Wöhler en de klant uit de tussen hen gesloten overeenkomsten voortvloeien, is de hoofdvestiging van Wöhler Technik GmbH.
 2. Op de contractuele relatie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, van 11 april 1980) is uitgesloten. Bovendien zijn de Incoterms 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.
 3. Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst met de klant, met inbegrip van deze algemene bedrijfsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.