Voorwaarden voor deelname aan de kerstquiz verloting

Wöhler Technik GmbH (navolgend „Wöhler“ genoemd) houdt een zomer quiz verloting op www.woehler.nl. Voor deze kerstquiz verloting gelden de volgende deelname voorwaarden.

 1. Algemene voorwaarden voor deelname:
  Aan deze kerstquiz verloting mogen alle personen deelnemen die op de dag van de verloting 18 jaar of ouder zijn. Indien een deelnemer beperkt handelingsbekwaam is, is de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger vereist. Deze verloting is onderhevig aan het Nederlandse recht met nadrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG). 

  Exclusief bevoegd om eventuele geschillen die uit deze kerstquiz verloting mochten voortvloeien te beslechten, is de rechtbank in het arrondissement waar Wöhler is gevestigd. Indien de deelnemer een consument is, dan is de rechtbank in het arrondissement waar de consument zijn woonplaats heeft, bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.
   
 2. Hoe kan worden deelgenomen:
  De verloting loopt tot 23.12.2021 23:59 uur (UTC+01:00 Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockhol, Wenen) op de Wöhler homepage www.woehler.nl. De deelname geschiedt uitsluitend door online een aantal vragen te beantwoorden met een vermelding van de deelnemer. Per deelnemer wordt slechts één inzending ingediend voor de verloting. Het is ten strengste verboden om meerdere profielen te gebruiken om uw winkansen te vergroten. Deelname aan de verloting is gratis.

  Niet aan de verloting mogen deelnemen alle personen die betrokken zijn bij het concipiëren en uitvoeren van de verloting, alsmede werknemers van Wöhler en hun gezinsleden. Bovendien behoudt Wöhler zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen van deelname uit te sluiten indien daar gegronde redenen voor zijn zoals:
  a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of de uitvoering van de wedstrijd
  b) in geval van inbreuken op deze deelnemingsvoorwaarden,
  c) in geval van oneerlijk gedrag of 
  d) in geval van valse of misleidende informatie in verband met de deelneming aan de verloting.
   
 3. Winnaar:
  Uit alle deelnemers worden anoniem de winnaar getrokken na de sluitingsdatum voor inzendingen. De winnaars worden  persoonlijk over zijn prijs geïnformeerd. De winnaars worden aansluitend verzocht hun adresgegevens via een E-mail aan Wöhler kenbaar te maken, zodat de prijs kan worden toegezonden. De winnaars van de verloting worden tijdig via een aparte E-mail op de hoogte gesteld van hun prijs. De prijs zal alleen aan de winnaar worden overhandigd. Ruilen, zelf afhalen en uitbetaling van de prijs in contanten zijn niet mogelijk. Eventuele kosten voor het verzenden van de prijzen zijn voor rekening van Wöhler. Alle bijkomende kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor de eventuele belasting van de prijs. Indien de winnaar na twee verzoeken binnen een periode van 3 weken niet reageert, kan de prijs aan een andere deelnemer worden overgedragen. De door de winnaar aan Wöhler gecommuniceerde persoonsgegevens worden bij Wöhler opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het uitreiken van de prijs en vervolgens verwijderd. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
   
 4. Prijzen:
  De volgende prijzen zullen worden toegekend:
  1 x Wöhler CDL 210 CO2-datalooger ter waarde € 169,-- excl. B.T.W.
  1 x Wöhler Bouwplaatslamp incl. accu ter waarde van € 60,-- excl. B.T.W.
  Verzending met een standaard vervoerder naar een adres in de Benelux inbegrepen.
   
 5. Acceptatie voorwaarden:
  Door aan deze kerstquiz verloting deel te nemen accepteren de deelnemers de bovenstaande deelname voorwaarden en dat de beslissingen, die Wöhler in het kader van deze verloting heeft genomen, bindend zijn. Wöhler draagt geen enkele verantwoordelijkheid  ingeval van verlies, vertraging, foutief afgeleverd, beschadigd, onherkenbaar gemaakt of onleesbare informatie bij de deelname, nalatigheid, uitstel, annuleringen, defecten, fouten en vertraging bij de data-overdracht, enigerlei storingen ten aanzien van  technische, netwerk gebonden of elektronische aard, computer-/internet hard- en software, foutieve overdracht van de toegangsgegevens die op technische problemen berusten, zoals overbelasting van het netwerk (internet). Wöhler behoudt zich het recht voor de verloting met de beoogde prijzen te allen tijde en zonder vooraankondiging af te breken of te beëindigen in het bijzonder zodra de uitvoering van de verloting niet naar behoren kan worden gehouden vanwege technische problemen of om juridische redenen. Dit geldt met name voor alle redenen die het geplande verloop van het vergelijkend onderzoek zouden verstoren of verhinderen. De deelnemers kunnen in dat geval geen enkele aanspraak geldend maken jegens Wöhler.

  Mocht een bepaling van deze deelname voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze deelname voorwaarden. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijk toelaatbare bepaling die in economisch opzicht het dichtst komt bij de betekenis en het doel die in de ongeldige bepaling tot uitdrukking worden gebracht. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze deelnemingsvoorwaarden.
   
 6. Vrijwaring Social Media Platforms:
  Deze verloting wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, LinkedIn of enig ander Social Media platform. Facebook, LinkedIn of een ander Social Media platform kan/kunnen op geen enkele wijze met deze verloting worden geassocieerd; daarmee zijn zij tevens niet beschikbaar als aanspreekpunt voor deze verloting. Wöhler zal Facebook, LinkedIn of enig ander Social Media platform vrijwaren voor aanspraken van deelnemers in verband met deze verloting.
   
 7. Klachten(procedure):
  Indien u van mening bent dat een door Wöhler aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode promotionele kansspelen, dan kunt u daarover een schriftelijke klacht indienen.

  Uw klacht kunt u schriftelijk sturen naar:
  Wöhler Technik GmbH
  T.a.v. de afdeling Marketing
  Adres: Wöhler-Platz 1, 33181 Bad Wünnenberg
  E-Mail: [email protected]

  Om uw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dient u ons van de volgende gegevens te voorzien: 
  - uw naam, adres en telefoongegevens;
  - de naam van de actie waarover u klaagt; 
  - een heldere omschrijving en motivering van uw klacht;
  - de periode waarop uw klacht betrekking heeft. 

De ontvangst van de klacht wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken, zullen wij uw klacht in behandeling nemen en u op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling. Een klacht wordt behandeld door de afdeling Marketing. Indien de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit.