Voorwaarden voor deelname
aan het Wöhler Power Partner programma

Op een goede samenwerking!

Onze vertrouwelijke, onophoudelijke en intensieve dialoog met onze zakenpartners staat bij Wöhler hoog in het vaandel. Met ons Wöhler Power Partner programma bieden wij ons zeer gewaardeerde klantenkring naast maat gesneden techniek ook andere exclusieve voordelen om hun positie in de markt te kunnen verbeteren. Dientengevolge zijn de voorwaarden voor deelname aan het Wöhler Power Partner programma zo geformuleerd dat sprake is van een faire overeenkomst met uitsluitend winnaars tot gevolg.

1. Zakenpartnerschap

A) Met het lidmaatschap als Wöhler Power Partner, hierna Power Partner genoemd, accepteert de deelnemende zakenpartner de volgende voorwaarden voor deelname.
B) Het lidmaatschap van het Wöhler Power Partner programma is vrijwillig. In principe kan elke in Duitsland, Oostenrijk of Nederland gevestigde zakenpartner lid worden, die de producten van Wöhler rechtstreeks bij Wöhler Technik GmbH koopt en deze niet door verkoopt. Een Power Partner is altijd het zakelijke relatie. In het geval van rechtspersonen beslist de respectievelijke vennootschap bij de aanmelding welke natuurlijke persoon (bedrijfsleider, gevolmachtigde, werknemer enz.) gebruik kan maken van de voordelen van het Power Partner programma.
C) Voor deelname aan het programma geeft de Power Partner toestemming voor een automatische incasso, zodat een contributie van € 59,- excl. BTW per kalenderjaar van de rekening van de Power Partner wordt afgeschreven. Bij het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap moet een dienovereenkomstige autorisatie voor SEPA-domiciliëring worden afgegeven. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor één kalenderjaar. Indien een bankrekening van een zakenpartner niet gedekt is voor de automatische incasso, behouden wij ons het recht voor de zakenpartner een bedrag van € 15,- in rekening te brengen. Facturen worden bij voorkeur per E-mail verstuurd, zeker als er geen levering plaats kan vinden.
D) ) Het lidmaatschap kan tot uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar te allen tijde door de Power Partner schriftelijk worden opgezegd. In uitzonderlijke gevallen kan een Power Partner zijn lidmaatschap zonder opzegtermijn beëindigen. Restitutie van het geïnde lidmaatschapsgeld is echter uitgesloten.
E) Schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door Wöhler is alleen mogelijk met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij sprake is van een dringende reden.

2. Voordelen van het Power Partner programma

A) Door de contributie te voldoen, heeft de Power Partner het recht om gebruik te maken van de voordelen van het Wöhler Power Partner programma.  
B) Exclusieve korting bij aanschaf Power Partners krijgen een exclusieve korting van 10 % op de catalogus- en promotieprijzen. Deze korting wordt direct in mindering gebracht op de aanschafprijs en staat dienovereenkomstig op de factuur vermeld.
C) Startende ondernemers: Wöhler wil startende ondernemers graag ondersteuning bij hun eerste investering in Wöhler (meet)gereedschap. Allereerst twee jaar gratis lidmaatschap als Power Partner. Bovenop de voorgenoemde korting van 10 % nog eens een extra korting van 5 % bij op de eerste bestelling. Daarnaast gelden er speciale betalingsvoorwaarden.
D) Bruikleenrecht: Om te kunnen toetsen of het Wöhler (meet)gereedschap aan de verwachtingen voldoet, mogen Power Partner het gedurende 10 dagen na aankoop testen. Mits sprake is van vakkundig gebruik en het Wöhler (meet)gereedschap onbeschadigd en degelijk verpakt binnen de gestelde periode wordt geretourneerd, betaalt Wöhler u het aankoopbedrag terug. Wij bieden dit bruikleenrecht uitsluitend aan tot een maximum van drie keer per jaar voor de volgende producten: Wöhler A 450, Wöhler A 550 rookgasmeters en Wöhler VIS 350, Wöhler VIS 400 video-inspectiecamerasystemen. In geval van schade aan het (meet)gereedschap draagt de Power Partner alleen de kosten voor de reparatie.
E) Servicewerkzaamheden: Bij service krijgt de Power Partner 5% korting op de reparatiekosten, zowel op de reserveonderdelen als op de arbeidskosten. Voor een aantal Wöhler producten bieden wij de mogelijkheid tot huur. Indien beschikbaar kan een Power Partner in geval van calamiteiten 30 % korting krijgen op de huurprijs.
F) Power punten: Power Partners verzamelen Power punten bij elke aankoop bij Wöhler met uitzondering van gefactureerde bedragen voor inruilacties. Tot een netto aankoopwaarde van € 300,- 1 punt voor elke € 50,- of een deel daarvan. Vanaf € 300,- 1 punt voor elke € 30,- of een deel daarvan. Vanaf € 600,- 1 punt voor elke € 25, of een deel daarvan. Vanaf € 1.000,- 1 punt voor elke € 20,- of een deel daarvan. Vanaf een aankoopwaarde van € 2.500,- zijn er in totaal 125 punten en daarnaast 1 punt voor elke € 50,- of deel daarvan voor alles boven de € 2.500,-. De Power Partner krijgt ook punten bij inning van het jaarlijkse lidmaatschap. Wöhler zal de betreffende punten weer afboeken in geval van een annulering (koopvernietiging, omruiling, etc.) van een koopovereenkomst waarvoor de Power Partner één of meer punten heeft gekregen, evenals in geval van onjuiste bestellingen en misbruik. Power punten worden altijd naar boven afgerond bij het berekenen van het aantal Power punten. De verzamelde punten kunnen worden ingewisseld voor bepaalde voordelen volgens de voordelencatalogus. De actuele voordelencatalogus is te bekijken op woehler.nl/powerpartner. Power punten vervallen 18 maanden na de datum van afgifte als ze niet worden gebruikt. Power punten kunnen niet worden uitbetaald. Het actuele aantal kan worden opgevraagd bij Wöhler of kan worden bekeken op facturen etc. of op www. woehler.nl in het gebruikersaccount. Via het gebruikersaccount is tevens te zien welke Power punten het eerstvolgende jaar vervallen.
G) Betaling in termijnen: Een Power Partner kan profiteren van een 0 % financiering over 5 maanden vanaf een aanschafwaarde van € 1.000,-. De eerste termijn wordt geïncasseerd na ontvangst van de levering, de volgende termijnen een maand later.
H) Persoonlijke ondersteuning: Voor alle zaken met betrekking tot het Wöhler Power Partner programma staat het Wöhler-Team tijdens de normale Wöhler-bedrijfstijden telefonisch op +31 (0)35 77 32 585 of per E-mail op [email protected] ter beschikking van de leden.

3. Gegevensbescherming

A) Wöhler mag alle gegevens van een Power Partners verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap van het Wöhler Power Partner programma, inclusief de inhoud ervan.
B) Indien nodig voor de uitvoering van de voordelen van het Wöhler Power Partner programma, heeft Wöhler het recht om de betreffende gerelateerde gegevens van de Power Partner door te geven aan de samenwerkingspartners van het Wöhler Power Partner programma.
C) Met de aanmelding voor het Wöhler Power Partner programma verklaart de Power Partner zich akkoord met de verwerking en het gebruik van zijn gegevens door Wöhler voor marketingcampagnes, in het bijzonder voor mailings, E-mailmarketing en marktonderzoeksdoeleinden.
D) Er worden geen gegevens doorgegeven aan de dealers of vergelijkbare instellingen.
E) Power Partners kunnen hun toestemming voor 3c overeenkomstig § 28 lid 3 van de Duitse wet op de gegevensbescherming te allen tijde door middel van een schriftelijke verklaring aan Wöhler herroepen..

4. Wijzigingen

A) De Power Partner stelt het Wöhler-Team onmiddellijk schriftelijk of telefonisch op de hoogte van wijzigingen in de bij de aanmelding opgegeven adres- of bankgegevens, inclusief het verlenen van een bijgewerkte machtiging tot automatische incasso voor de afwikkeling van alle betalingsverplichtingen ten opzichte van Wöhler Technik GmbH.
B) Wöhler Technik GmbH behoudt zich het recht voor om het Wöhler Power Partner programma binnen een redelijke termijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen, aan te vullen of te wijzigen, of zelfs zonder inachtneming van een dergelijke termijn als er een belangrijke reden is, waarbij de belangen van de Power Partner voldoende worden beschermd.
C) Bovendien behoudt Wöhler Technik GmbH zich het recht voor om deze deelnemingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in het belang van een eenvoudige en veilige verwerking en in het bijzonder om misbruik te voorkomen.
D) Bovendien behoudt Wöhler Technik GmbH zich het recht voor om deze deelnemingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in het belang van een eenvoudige en veilige verwerking en in het bijzonder om misbruik te voorkomen.

5. Diversen

A) Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of na toetreding tot het Wöhler Power Partner programma ongeldig of onuitvoerbaar worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ondoeltreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die de betekenis en het doel van de ondoeltreffende bepaling in de regel het dichtst benadert op een juridisch effectieve manier. De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien de deelnemingsvoorwaarden onvolledig blijken te zijn.
B) Leveringen en diensten worden geleverd zolang de voorraad strekt en er sprake is van een bindende overeenkomst of een schriftelijke orderbevestiging wordt gegeven. De algemene voorwaarden van Wöhler Technik GmbH zijn van toepassing.
C) Alle rechtsbetrekkingen in verband met de deelname aan het Wöhler Power Partner programma zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
D) De plaats van jurisdictie is Paderborn.

 

10.07.2020